Domovská stránka O nás Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s., IČO: 09104771, 
so sídlom Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha 4, 
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel B, vložka 25267

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s., so sídlom Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 25267 (ďalej len " predávajúci ") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len" kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len" kupujúci "). Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom aj slovenskom jazyku.

1.2. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Webové stránky spoločnosti (najmä, ale nielen www.atkm.cz) a cenník obsahujú zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru (po prihlásení používateľa). U ceny ponúkaného tovaru je označená tiež daň z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webových stránkach predávajúceho. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webových stránkach sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu individuálne pred samotnou objednávkou.

2.3. Objednávku tovaru vykoná kupujúci osobne, prostredníctvom listu, e-mailu, e-shopu, telefonicky či inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami, v ktorej uvedie nasledujúce údaje:

a) všetky podstatné údaje, dokazujúce jeho jednonačnú a preukázateľnú identitu, a to ako z hľadiska právneho, tak daňového. Fyzické osoby sú povinné uviesť celé meno, dátum narodenia, úplnú adresu ich bydliska v krajine, kde sú stabilné sídlo, v prípade, že sú trvalo usadené v krajine odlišnej od krajiny, ku ktorej majú štátne občianstvo, sú povinní uviesť aj túto krajinu a adresu v nej vedenú. Právnické osoby sú potom povinné uviesť celé meno spoločnosti, úplnú adresu sídla spoločnosti, všetka identifikačné čísla, identifikačné čísla a označenie obchodného či iného registra, v ktorom je táto spoločnosť zapísaná. V prípade, že kupujúci neuvedie v objednávke všetky potrebné údaje, spoločnosť ATIS KOUKAAM a.s. nezodpovedá za prípadné neúplné označenie kupujúceho v dokladoch, ktoré sú spolu s produktmi odovzdávané kupujúcemu, a to vrátane údajov uvedených na faktúre.
b) kontaktné údaje (e-mail, telefón),
c) spôsob dodania tovaru,
d) presné miesto dodania, vrátane uvedenia adresáta, ak sa líši od kupujúceho, ak nepožaduje osobné odber na niektorej z prevádzok predávajúceho,
e) požadovaný termín dodania, ak nebude tovar odobratý okamžite.

Kupujúci, ktorý urobí objednávku podľa všeobecných zmluvných podmienok sa zaväzuje, že pri vykonaní objednávky uviedol všetky požadované údaje, a že tieto sú úplné a správne. V prípade, že by bol neskôr zistený opak, zodpovedá kupujúci za všetku škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s.

Kupujúci ďalej súčasne s uskutočnením objednávky prehlasuje, že je svojprávny, a že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mu bránili v uzavretí kúpnej zmluvy so spoločnosťou ATIS KOUKAAM a.s., to jest, že nie je najmä žiadnym súdnym, ani iným rozhodnutím či inou právne významnou skutočnosťou obmedzený v zmluvnej voľnosti uzavrieť týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami predpokladanú kúpnou zmluvou, a to ako podľa práva Českej republiky, tak podľa práva akejkoľvek inej krajiny, v ktorej kupujúci bývajú, sídli, je jej občanom alebo je v tejto krajine zapísaný v obchodnom či inom registri, prípadne práva krajiny, ktoré môže byť na právny vzťah medzi spoločnosťou ATIS KOUKAAM a.s. a kupujúcim použité podľa medzinárodných zmlúv a iných aktov medzinárodného práva. V prípade porušenia tohto vyhlásenia kupujúci zodpovedá za všetku škodu, ktorá spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s. týmto vznikne.

2.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné písomné potvrdenie objednávky.

2.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká splnením aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:

a) predávajúci potvrdil prijatie objednávky od kupujúceho, kde uviedol, že je schopný objednaný tovar dodať,
b) kupujúci alebo jeho agent potvrdil svojím podpisom na dodacom liste osobné prevzatie tovaru od predávajúceho,
c) kupujúci alebo jeho agent potvrdil svojím podpisom na prepravnom liste prevzatie tovaru zaslané od predávajúceho poštou, vlakom alebo iným prepravcom,
d) kupujúci nevrátil v dohodnutej dobe zapožičaný tovar, predávajúci na zapožičané tovar vystavil faktúru.
2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s., a to najneskôr pred prevzatím produktu kupujúcim alebo ním splnomocnenou treťou osobou v priestoroch predávajúceho, alebo pred odovzdaním produktov, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy na prepravu do miesta dodania označeného v objednávke.
b) v hotovosti v mieste sídla alebo pobočky predávajúceho,
c) platobnou kartou v mieste sídla alebo pobočky predávajúceho, ktoré akceptujú platobné karty,
d) platobnou kartou v rámci internetových stránok, pokiaľ je táto metóda e-shopom podporovaná.

Spoločnosť ATIS KOUKAAM a.s. si vyhradzuje právo uzavrieť s kupujúcim individuálnu dohodu spôsobe úhrady kúpnej ceny a splatnosť kúpnej ceny posunúť aj na neskorší termín. V prípade uzatvorenia takejto individuálnej dohody kupujúci výslovne súhlasí s osobitnými podmienkami pre tento predaj, najmä s podmienkou výhrady vlastníctva. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny je ďalej spoločnosť ATIS KOUKAAM a.s. oprávnená účtovať penále vo výške 0,1% z dlžnej sumy denne a ďalej vymáhať všetky škody, ktorá jej takýmto porušením zmluvnej povinnosti kupujúcim vznikne, a to ako škody vyplývajúce občianskoprávne, obchodné a trestnoprávnej zodpovednosti. Takáto osobitná dohoda vyžaduje písomnú formu.

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením tovaru, prepravou tovaru a s vybavením colných deklarácií.

3.3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.4. Spoločnosť ATIS KOUKAAM a.s. vystaví kupujúcemu doklad o uzavretí kúpnej zmluvy daňový doklad - faktúru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho či v listinnej podobe na fakturačnú adresu kupujúceho.

4. NÁKUPNÝ KREDIT

4.1. Nákupný kredit (celkový objem pohľadávok v splatnosti za kupujúcim) určuje maximálny súčet súčasných súm za neuhradené faktúry vystavené kupujúcemu za odber tovaru u predávajúceho. V prípade prečerpania kreditu je nutná platba v hotovosti.

4.2. Výška kreditu sa stanovuje na základe celkových odberov a platobné disciplíny kupujúceho. Kupujúci môže písomnou žiadosťou adresovanou obchodnému oddeleniu požiadať o navýšenie kreditu. O vyhovenie žiadosti rozhodne vedúci obchodného oddelenia predávajúceho.

4.3. Odoberať tovar s platbou bankovým prevodom po dodávke tovaru môže len kupujúci s dobrou platobnou morálkou, ktorý je stály obchodný partner predávajúceho. Nákupný kredit môže byť pridelený jedine na základe podpísanej "Rámcovej kúpnej zmluvy".

4.4. Kupujúcemu môže byť ponúknuté uzavretie "Rámcovej kúpnej zmluvy" až v prípade, že už odobral a riadne zaplatil aspoň tri objednávky, ktorých celková úhrnná cena činí minimálne 100.000, - Sk (alebo 4.000, - EUR) bez DPH.

4.5. V prípade platobnej nedisciplinovanosti kupujúceho si ATIS KOUKAAM a.s. vyhradzuje právo nákupný kredit kupujúcemu znížiť alebo úplne odňať.

 

5. VRÁTENIE ZAKÚPENÉHO TOVARU

5.1. V prípade, že kupujúci chce vrátiť tovar a pritom sa nejedná o reklamáciu vady alebo vrátení zápožičky podľa bodu 6 týchto podmienok, môže byť tovar prijatý späť, len ak kupujúci:

a) dopraví tovar do prevádzky predávajúceho,
b) predloží doklad o nákupe tovaru u predávajúceho alebo jeho kópiu,
c) odovzdá tovar kompletný, vrátane obalov a technickej dokumentácie,
d) odovzdá tovar čistý, bez poškodenia a s neporušenou pečatiace nálepkou,
e) odovzdá riadiace jednotky a ústredne po resete do továrenského nastavenia.

5.2. Tovar bude prijatý späť za predpokladu, že kupujúci súhlasí so zníženou cenou spätného odkupu.

5.3. Na tovar, ktorý kupujúci vráti späť spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s., v súlade s týmito podmienkami bude vystavený opravný daňový doklad. Zodpovedajúca čiastka bude pripísaná na účet kupujúceho do 14 kalendárnych dní alebo započítaná z nesplnených záväzkov kupujúceho.

5.4. Ceny spätného odkupu tovaru sú stanovené podľa počtu dní, ktoré uplynuli od dňa zakúpenia tovaru takto:

a) 70% pôvodnej ceny pri vrátení do 15 dní,
b) 60% pôvodnej ceny pri vrátení do 30-tich dní,
c) 50% pôvodnej ceny pri vrátení do 60-tich dní,

5.5. Tovar, od zakúpenia ktorého ubehlo viac ako 60 dní, nie je možné vrátiť.

5.6. V prípade existencie vzájomných záväzkov je predávajúci oprávnený vystaviť na dobropise čiastku vzájomný zápočet.

5.7. Tovar je možné vrátiť vždy len na základe písomného súhlasu predávajúceho.

 

6. ZÁPOŽIČKA TOVARU

6.1. Zapožičanie tovaru môže byť riešené formou krátkodobého prenájmu, alebo vo výnimočných prípadoch formou bezplatnej zápožičky.

6.2. O krátkodobý prenájom alebo zapožičanie tovaru môže požiadať len kupujúci, ktorý je stály obchodný partner predávajúceho.

6.3. Krátkodobý prenájom zapožičanie zariadenia sa neposkytuje kupujúcemu, ktorý má voči predávajúcemu neuhradenú faktúru po dátume splatnosti alebo má dlhodobo zlú platobnú morálku

6.4. Tovar je zapožičaný proti zloženej zálohe vo výške nákupnej ceny kupujúceho vrátane DPH.

6.5. Bezplatne zapožičaný tovar sa poskytuje len vo výnimočných prípadoch, ako podpora obchodných aktivít kupujúceho za účelom predvedenia tovaru jeho zákazníkovi, a to len na obmedzenú dobu maximálne 14 kalendárnych dní.

6.6. Bezplatne zapožičaný tovar nesmie byť použitý na inštaláciu alebo na servisné účely.

6.7. Po vrátení tovaru a jeho odskúšaní bude kupujúcemu vrátená zložená záloha.

6.8. Pokiaľ nebude bezplatne zapožičaný tovar vrátený v stanovenej dobe, má sa zato, že sa kupujúci rozhodol si tovar ponechať a predávajúci je oprávnený zapožičaný tovar kupujúcemu vyfakturovať ako predaj a vyúčtovať oproti zložené zálohe.

6.9. Ak bude tovar vrátený po uplynutí dohodnutej doby zapožičania, je predávajúci oprávnený kupujúcemu vyúčtovať nájomné za tovar za celú dobu trvania zápožičky podľa bodu 6.14.

6.10. Nájomné zapožičaného tovaru sa účtuje vo výške 2% z obvyklej nákupnej ceny pre kupujúceho za každý začatý kalendárny deň trvania nájmu.

6.11. Vedúci obchodného oddelenia môže pri dojednávaní prenájme rozhodnúť o odpustenie nájomného za prvé 2 až 14 kalendárnych dní.

6.12. Po vrátení prenajatého tovaru a jeho odskúšaní bude kupujúcemu fakturovaný nájomné a vyúčtované oproti zložené zálohe.

6.13. Prenájom za dlhšie trvajúce zápožičky sa fakturuje priebežne vždy v prvý kalendárny deň nového mesiaca.

 

7. VRÁTENIE ZAPOŽIČANÉHO TOVARU

7.1. Pri vrátení zapožičaného tovaru je kupujúci povinný:

a) predložiť zápožičný list,
b) odovzdať tovar kompletný, vrátane obalov a technickej dokumentácie,
c) odovzdať tovar čistý, bez poškodenia a s neporušenou pečatiace nálepkou,
d) odovzdať riadiace jednotky a ústredne po resete do továrenského nastavenia.

7.2. Pri prevzatí vráteného tovaru vykoná pracovník predávajúceho kontrolu úplnosti a prípadné nedostatky alebo zjavné poškodenia zariadenia zaznamená do výpožičného listu.

7.3. Najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vrátenia zapožičaného tovaru vykonajú pracovníci predávajúceho preskúšanie jeho funkčnosti a stavu. Ak nebudú uznané závady, bude zložená záloha vrátená alebo účtovaná proti faktúre nájomného.

7.4. Pokiaľ bude zistená porucha systému, jeho poškodeniu alebo nedodržania podmienok uvedených v bode 7.1, je predávajúci oprávnený kupujúcemu vyfakturovať náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu alebo môže zapožičané tovaru kupujúcemu vrátiť a vyfakturovať vo výške jeho obvyklých nákupných cien.

 

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

8.1. Ak je kupujúci spotrebiteľ (spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu), má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to písomne na adresu sídla predávajúceho či e-mailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho: praha@atisgroup.cz

8.2. Lehota podľa odseku 8.1. beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru. Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom formulára na internetových stránkach. Ak využije spotrebiteľ túto možnosť, predávajúci v pracovné dni bezodkladne zašle potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.

8.3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do siedmich (7) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

8.4. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 8.2. týchto obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.6. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

8.7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 

9. PPEPRAVA A DODANIE TOVARU

9.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne podľa svojich možností a možností svojich obchodných partnerov, prepravných spoločností, a to jedným z týchto spôsobov:

a) kupujúci, alebo ním výslovne splnomocnená osoba alebo zmluvný prepravca kupujúceho tovar osobne prevezme v prevádzkových hodinách v sídle alebo na pobočkách predávajúceho.
b) predávajúci odovzdá zakúpený tovar na prepravu pošte, prípadne inej tretej osobe, ktorej predmetom je zmluvnou vykonávaní prepravy, a to aj do štátu, v ktorom sa nachádza požadovaná dodacia adresa kupujúceho, ak nie je kupujúcim výslovne uvedený iný požadovaný spôsob prevzatia a prepravy tovaru . Predávajúci nezodpovedá za meškanie spôsobené prepravcom, či inou osobou, ktoré nemohol ovplyvniť, prípadne meškanie zapříčené pôsobením vonkajších síl (vis maior) ako je živelnou udalosťou, vojnovým stavom a pod.

9.2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

9.4. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

 

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa) a reklamačným poriadkom predávajúceho uverejneným na webových stránkach predávajúceho.

 

11. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

11.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH PODMIENOK

12.1. Ochrana osobných údajov predávajúcim sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb. O spracovaní osobných údajov a čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ("GDPR") a prehlásením o ochrane osobných údajov predávajúceho uverejneným na webových stránkach predávajúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

13. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

13.1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

13.2. Európske spotrebiteľské centrum Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

13.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

 

14. DORUČOVANIE

14.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty ním uvedenú. V prípade riešenia sporov sa písomnosti doručujú výhradne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, a to doporučene.

14.2. Správa je doručená:

a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty,
b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
c) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

15. AKCEPTÁCIA VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK

15.1. Kupujúci súčasne prevedením objednávky tovaru spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s. prehlasuje, že sa pred objednávkou zoznámil s textom týchto všeobecných zmluvných podmienok, a že s týmito podmienkami výslovne súhlasí, a za týchto podmienok uzatvára so spoločnosťou ATIS KOUKAAM a.s. kúpnu zmluvu. Odchýliť sa od týchto zmluvných podmienok je možné len na základe vzájomnej písomnej dohody uzatvorenej medzi spoločnosťou ATIS KOUKAAM a.s. a kupujúcim.

15.2. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

15.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

15.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha 4, adresa elektronickej pošty praha@atkm.cz, telefón +420 242 402 111.

 

V Prahe, dňa 2. 12. 2019                                                                                                                                     

 

 

  • © ATIS KOUKAAM a.s.