Domovská stránka O nás Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s., IČO: 09104771, 
so sídlom Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha 4, 
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel B, vložka 25267
 

I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačný poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

1.2. Otázky neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadi príslušnými ustanoveniami platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

1.3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu predmet kúpy (ďalej tiež len "tovar") v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Predávajúci zabalí a opatrí tovar spôsobom dohodnutým alebo obvyklým pre podobný tovar a prípadne zaistí prepravu dohodnutú v zmluve s cieľom uchovania veci a jej ochranu.

1.4. Kupujúci je povinný vec prehliadnuť čo najskôr po dodaní predávajúcim a presvedčiť sa o jej vlastnostiach a množstve. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho dňom prevzatia tovaru u spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s., prípadne odovzdaním tovaru tretej osobe, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru. Spôsob a miesto dodania vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

II.

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady 

2.1.Společnost ATIS KOUKAAM a.s. zodpovedá za vady ním predávaného tovaru, a to v dĺžke dvoch rokov po zakúpení produktu kupujúcim u spoločnosti ATIS KOUKAAM a.s. Pokiaľ je súčasťou produktu batéria alebo akumulátor, vzťahuje sa naň obmedzená záruka v dĺžke 6 mesiacov.

2.2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkach predávajúceho, a to poštovou prepravou alebo osobne. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné v niektorých prípadoch uplatniť u výrobcu zariadení uvedeného na záručných dojednaniach s výrobkom dodávaných. Pri poštovom i osobnom spôsobe uplatnenia reklamácie Kupujúci oznámi dôvod reklamácie a preferovaný spôsob jej vybavenia.

2.3. Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci je ďalej povinný uviesť dôvod reklamácie tovaru, presne špecifikovať vadu tovaru a popísať situáciu, kedy k tejto vade dochádza. Ak tak neurobí, vykoná predávajúci analýzu vady sám a kupujúci je povinný túto analýzu uhradiť.

2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

  • ak je pre takúto vadu dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
  • ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
  • vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, najmä poškodením povrchu, trhlín, poškodením, laku, displejov a skiel,
  • vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním v rozpore s pokynmi používateľskej príručky dodávané s tovarom, zanedbaním, nesprávnou inštaláciou alebo testovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho, neoprávnenými pokusy o otvorenie, opravu či iný zásah od produktu či jeho softvéru či mechanickým poškodením,
  • vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho (vis maior).

2.5. Ak je k zakúpenému tovaru možné využiť softvér poskytovaný zadarmo, neručí predávajúci za funkčnosť a spoľahlivosť tohto softvéru.

2.6. Predávajúci rozhodne o spôsobe riešenia reklamácie pokiaľ možno ihneď, v zložitejších prípadoch do desiatich pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkané vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená v primeranej lehote, bez zbytočného odkladu.

2.7. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenie nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

2.8. Akosť pri prevzatí

Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 občianskeho zákonníka, teda: tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa, tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

2.9. Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v čase 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, u ktorých sa neuplatnia zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa ods. 2.6. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, ak by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie nové veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

2.10. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru nezačína plynúť nová záručná doba a lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia skončí 24 mesiacov od kúpy reklamovaného tovaru.

2.11. Kupujúci môže požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

III.

Náklady reklamácie 

3.1. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na primeranú náhradu dopravného.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. 12. 2019 a vzťahuje sa na tovar zakúpený po 2. 12. 2019.

  • © ATIS KOUKAAM a.s.